İmam İbn Cərir ət- Təbəri

“Sarihus Sunnə” kitabı

Şeyx Zeyd Mədxalinin şərhi ilə

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: May, 2016


1.İmam Təbərinin tərcümeyi halı


2. Müqəddimə, elm və alimlərin şərəfi